Nytsamlegir hlekkir að styrktarsjóðum

http://myndlistarsjodur.is

Hlutverk Myndlistarsjóðs er að efla íslenska myndlist með fjárhagslegum stuðningi og stuðla þannig að framgangi listsköpunar, kynningu og aukinni þekkingu á íslenskri myndlist. Myndlistarsjóður heyrir undir myndlistarráð og starfar samkvæmt myndlistarlögum og eftir reglum sem menntamálaráðherra setur. Sérskipaðar matsnefndir meta umsóknir og gera tillögu að úthlutun.

http://www.rannis.is/sjodir/menning-listir/starfslaun-listamanna

Fyrir hverja?

Sjálfstætt starfandi hönnuði, myndlistarmenn, rithöfunda, sviðslistafólk, tónlistarflytjendur og tónskáld.

Tilgangur

Í þeim tilgangi að efla listsköpun í landinu veitir Alþingi árlega fé af fjárlögum til þess að launa listamenn í samræmi við lög [57/2009.]

http://icelandicartcenter.is/grants/umsoknarferill/

Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar styrkir myndlistarmenn til starfa, ferða og sýningahalds erlendis.

http://reykjavik.is/thjonusta/skyndistyrkir-menningar-og-ferdamalarads

Svokallaðir skyndistyrkir eru að jafnaði aðeins afgreiddir í mars, maí, september og nóvember. Hægt verður að sækja um þá á árinu 2015 á sérstöku eyðublaði sem vistað er á síðu Reykjavíkur. Umsóknir eru sendar á netfangið menning@reykjavik.is. Styrkbeiðnir eru fyrst lagðar til kynningar á fundi menningar- og ferðamálaráðs, umsögn fengin frá faghópi skipuðum starfsmönnum á menningar- og ferðamálasviði og styrkirnir afgreiddar á næsta fundi. Gildandi verklagsreglur ráðsins, styrkjareglur borgarinnar og sérstakar áherslur ársins eru að öðru leyti hafðar til hliðsjónar við afgreiðslu þessara styrkbeiðna, einkum hvað varðar mælikvarða við mat á umsóknum. Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 

 • 24. febrúar vegna afgreiðslu á síðari fundi ráðsins í mars
 • 27. apríl vegna afgreiðslu á síðari fundi ráðsins í maí
 • 31. ágúst vegna afgreiðslu á síðari fundi ráðsins í september
 • 27. október vegna afgreiðslu síðari fundi ráðsins í nóvember

Skrifstofa menningar- og ferðamálasviðs, Vesturgötu 1, 101 Reykjavík, svarar fyrirspurnum gegnum netfangið menning@reykjavik.is.

http://reykjavik.is/styrkir

Reykjavíkurborg veitir ár hvert félagasamtökum, fyrirtækjum og einstaklingum styrki til starfsemi og þjónustu sem fellur að hlutverki sveitarfélagsins eða telst á annan hátt í samræmi við stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun borgaryfirvalda.

http://www.kulturkontaktnord.org/is

 • Norræni menningarsjóðurinn – Nordisk Kulturfond
  Sjóðurinn styrkir menningu og listir í víðum skilningi, bæði atvinnufólk og á Styrkir eru veittir fyrir m.a. ráðstefnur, málþing, tónleika, leikferðalög, sýningar, menningarhátíðir og rannsókna- og menntaverkefni. Verkefnið þarf að fela í sér samstarf a.m.k. tveggja norrænna landa og/eða sjálfstjórnarsvæða sem þátttakendur, framkvæmdaaðilar eða viðfangsefni. Einstaklingar, félagasamtök/tengslanet og stofnanir, auk sjálfstæðra og opinberra stofnana geta sótt um styrk. Umsækjendur geta verið búsettir/starfað hvort heldur er á Norðurlöndum eða utan þeirra. Styrkir nema yfirleitt ekki meira en 85% af heildarkostnaði.Sjóðurinn getur veitt styrki til skrifstofu- og launakostnaðar umsækjanda. Að jafnaði eru ekki veittir hærri styrki til verkefna en 500.000 DKK. Verkefni sem ætlað er að umsækjandi hafi fjárhagslegan ávinning af eru ekki styrkt.
  Sjóðurinn styrkir ekki verkefni sem ýtt er úr vör áður en sjóðnum gefst tækifæri til að afgreiða umsóknina, almennan rekstrarkostnað stofnana, kaup á tæknibúnaði, viðgerðir eða húsabyggingar, nám eða framhaldsmenntun einstaklinga, rannsóknastörf einstaklinga, námsdvalir og skólaferðalög, íþróttaviðburði, þýðingar á fagurbókmenntum og almennu fræðsluefni, tónsmíðar eftir pöntun, framleiðslu og útgáfu á hljómplötum/geisladiskum eða framleiðslu á tölvuleikjum, leiknum kvikmyndum, stuttmyndum, heimildamyndum, leiknu sjónvarpsefni eða sjónvarpsþáttaröðum. Norræna upplýsingaskrifstofan á Akureyri er tengiliður sjóðsins á Íslandi og veitir frekari upplýsingar.
 • Norræna menningargáttin – Kulturkontakt Nord
  Styrkjaáætlanirnar eru tvær og eru opnar öllum lista- og menningargreinum. Umsóknarlotur sjóðanna eru mismunandi og eru nokkrum sinnum á ári. Norræna húsið er tengiliður sjóðsins og veitir frekari upplýsingar.

  Menningar- og listaáætlunin:
  Áætlunin veitir styrki til fagfólks og áhugafólks. Styrkirnir eru ætlaðir þeim sem koma að menningarstarfssemi og listamönnum, menningar- og listastofnunum og félagasamtökum sem starfa á sviði menningar og lista.
  a) Framleiðslumiðuð starfsemi (verkefni)
  Hægt er að sækja um styrk til mismunandi framleiðsluþátta verkefnis; rannsókna, framleiðslu, framsetningu og miðlunar.
  b) Hæfnisþróun (fundahöld af ýmsum toga)
  Styrkur til verkefna sem leggja áherslu á hæfnisþróun og þekkingarmiðlun t.d. ráðstefnur, námskeið og vinnubúðir (workshop).
  Ferða- og dvalarstyrkjaáætlunin:
  a) Ferðastyrkir
  Ferða- og dvalarstyrkur til Norðurlandanna eða Eystrasaltslandanna. Styrkirnir eru fyrir fagfólk innan allra listgreina, höfunda fagurbókmennta, þýðenda, sýningarstjóra, framleiðenda, blaðamanna sem starfa við menningartengt efni, menningarfræðinga o.s.frv. Styrkir eru einungis veittir einstaklingum (ekki hópum) og almennt ekki veittir opinberum starfsmönnum eða embættismönnum við opinberar stofnanir.
  b) Styrkir til tengslaneta
  Styrkir fyrir uppbyggingu tengslanets á Norðurlöndunum og í Eystrasaltslöndunum. Styrkurinn gefur tengslanetinu möguleika á samstarfi ólíkra fagmanna, þróun samvinnu og að læra af hver öðrum. A.m.k þrjú lönd þurfa að taka þátt. Styrkirnir eru ætlaðir fagfólki í öllum geirum menningar og listar, menningar- og listastofnunum og félagasamtökum sem starfa á sviði menningar og lista.

http://www.fdis.dk

Markmið sjóðsins er að auka skilning milli Íslands og Danmerkur og samstarf landanna á menningarsviðinu og öðrum sviðum. Styrkir eru veittir til uppihalds vegna vinnu eða náms í Danmörku, vegna starfsþjálfunar, til leiklista- og myndlistasýninga og slíkra hluta, og annars sem getur vakið áhuga Íslendinga á Danmörku og öfugt. Að öllu jöfnu er ekki veittir styrkir vegna náms eða rannsókna á hærri menntastigum, þar sem dansk-íslenski sjóðurinn veitir slíka styrki, sbr. samstarfssamning milli sjóðanna. Sérstök áhersla er lögð á að styrkja danska tungu á Íslandi og í þeim tilgangi eru veittir styrkir vegna dönskukennslu og til rannsóknaverkefna og þróunar á kennsluefni. Nemendaheimsóknir með kennara eru styrkt ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt. Umsóknarfrestir eru 15. apríl og 15. október á ári hverju. Stjórn sjóðsins fundar í maí og október og berast svör til umsækenda fljótlega eftir fundina. Á hverju ári er ca. 300.000 dönskum krónum úthlutað í verkefnastyrki. Styrkupphæðir eru venjulega á bilinu 5000 til 20.000 danskar krónur. Umsóknir eiga að vera á dönsku (eða norsku eða sænsku). Nauðsynlegt er að lesa frekari reglur og skilyrði á heimasíðu sjóðsins.

http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/menningarmal/nr/5061

Markmið framlagsins er að stuðla að fjölbreyttu menningarsamstarfi Noregs og Íslands og geta Norðmenn og Íslendingar sótt um framlag til verkefna sem mikilvæg teljast í báðum löndum og vera líkleg til að leiða til varanlegra tengsla milli fagmanna, listamanna og fræðimanna. Verkefnin skulu endurspegla fjölbreytt listræn form og hafa í senn skírskotun til sögunnar og samtímans. Að jafnaði er áhugamannahópum svo sem kórum og hljómsveitum ekki veittur ferðastyrkur. Ekki er greiddur heildarkostnaður verkefna. Árlegt framlag er um 1.300.000 norskar krónur. Umsækjendur skulu senda verkefnalýsingu til norska menningarmálaráðuneytisins með upplýsingum um markmið verkefnisins ásamt verkefnis-, framkvæmdar-, fjárhags- og fjármögnunaráætlun. Umsóknir mega vera á norsku og ensku (og jafnvel dönsku eða sænsku), en ekki íslensku. Ekki er um formlegan umsóknarfrest að ræða, en umsóknir sem berast fyrir febrúarlok ár hvert verða metnar í mars. Ef framlagið hefur ekki verið fullnýtt eftir aðalúthlutun í mars eru umsóknir metnar að nýju að hausti. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menningarmal/styrkir-og-sjodir/graenlandssjodur/

Hlutverk Grænlandssjóðs er að stuðla að nánari samskiptum Íslendinga og Grænlendinga og veitir sjóðurinn styrki til kynnisferða, námsdvalar, listsýninga, íþróttasýninga og annarra málefna á sviði lista, vísinda og tæknimála. Umsóknarfrestir eru að jafnaði í mars á hverju ári. Hægt er að sækja um á íslensku.

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menningarmal/styrkir-og-sjodir/graenlandssjodur/

Tilgangur sjóðsins er að efla tengsl og menningarleg samskipti milli Finnlands og Íslands. Í því skyni veitir sjóðurinn árlega ferðastyrki og annan fjárstuðning. Um er að ræða styrki og námsstyrki til að styðja verkefni á mismunandi sviðum samfélags og menningarlífs. Um er að ræða styrki til samstarfs á sviði lista og menningar, vísindarannsókna (sérstaklega hug-og félagsvísindi), þýðinga á bókmenntum, námsferða eins námsmanns eða nemendahópa, tungumálanáms, og til ferða þar sem tilgangurinn er að læra meira um menningarlegar, félagslegar eða efnahagslegar aðstæður landanna. Styrkir eru veittir einstaklingum (sérfræðingum og áhugamönnum) og æskulýðshópum en stuðningur við samtök og stofnanir kemur að jafnaði ekki til greina nema sérstaklega standi á. Styrkir til að sækja norrænar eða alþjóðlegar ráðstefnur koma venjulega heldur ekki til greina. Nám sem er lánshæft hjá LÍN er ekki styrkhæft. Umsóknarlota er að jafnaði í febrúar á ári hverju. Styrkinn skal nota frá júní sama ár og styrkveiting liggur fyrir og þar til í júní árið eftir. Umsóknir mega vera á ensku og sænsku (og norsku og dönsku) auk finnsku, en ekki íslensku. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/menningarmal/nr/1844

Sjóðurinn á að efla sænsk-íslenska samvinnu, styðja gagnkvæm menningarsamskipti og fræða um sænska og íslenska menningu og þjóðfélög. Sjóðurinnn styrkir á ári hverju tvíhliða samstarf einkum á sviði menningar, menntunar og rannsókna. Fé er veitt til einstakra verkefna, m.a. ferðastyrkir sem stuðla að gagnkvæmum kynnum og samvinnu. Einstaklingar, en ekki hópar, geta sótt um ferðastyrki sem geta numið allt að 7000 sænsku krónum. Fjölþjóða samstarf er ekki styrkt. Jafnframt hefur sjóðurinn lagt fram fé til annarra verkefna eins og orðabókagerðar, til sænskukennslu á Íslandi, styrkt Íslands daga í Svíþjóð, auk þess stóð sjóðurinn fyrir sænskri menningarviku í Reykjavík haustið 2003 og loks hafa verið veitt nokkur Sænsk-íslensk menningarverðlaun á síðustu árum. Úr sjóðnum er veitt einu sinni á ári, í mars eða apríl og er jafnan auglýst eftir umsóknum í desembermánuði. Umsóknarfrestur er 1. febrúar ár hvert. Styrkinn má nota í 1 ár frá því að styrkveiting liggur fyrir. Umsóknir mega vera á íslensku og sænsku. Elfa Ýr Gylfadóttir hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu er starfsmaður sjóðsins og veitir upplýsingar

http://www.evropumenning.is

Menningaráætlun Evrópusambandsins veitir styrki til verkefna í öllum listgreinum  og á sviði menningararfleifðar auk þess að styrkja starfsemi evrópskra tengslaneta og menningarstofnana.

Áætluninni er ekki skipt milli menningarsviða. Samstarfsverkefni geta verið innan einnar listgreinar eða menningarsviðs, s.s. leiklistar, tónlistar, myndlistar, menningararfs o.s.frv. eða verið þverfagleg í samstarfi ólíkra greina.

Meginmarkmið áætlunarinnar er að efla menningarlega samkennd Evrópubúa.

Menningaráætlunin styrkir einnig starfsemi evrópskra menningarstofnana, samstarfsnet, evrópska menningarviðburði og menningarborgir Evrópu. Einnig eru veitt evrópsk menningarverðlaun á vegum áætlunarinnar s.s á sviði menningararfs, byggingarlistar, bókmennta og dægurtónlistar.

https://www.gottliebfoundation.org/individual-support-grant-1

Alþjóðlegur styrkur fyrir myndistarmenn sem hafa starfað sem myndlistarmenn í yfir 20 ár.

Umsóknarfrestur er 15. desember ár hvert.

https://pkf.org/our-grants/#pollock-krasner-foundation-grant

Hægt er að sækja um Pollock – Krasner styrk allt árið. Aðal verkefni sjóðsins er að styrkja myndlistarmenn sem hafa unnið sem fag- myndlistarmenn í lengri tíma.

http://www.letterstedtska.org
Hefur það hlutverk að styrkja norrænt samstarf og samstarf við Eystrasaltsríkin á sviði rannsókna, lista, vísinda og fræða. Ekki er um eiginlega námsstyrki að ræða, heldur koma þeir einir til greina, sem lokið hafa námi og hyggja á frekari rannsóknir eða þekkingaleit á starfssviði sínu, svo sem við rannsóknir á vísinda- eða fræðastofnun eða með þátttöku í fundum eða ráðstefnum. Íslandsdeild sjóðsins veitir ferðastyrki og er umsóknarfrestur 15. febrúar á hverju ári. Hægt er að sækja um á íslensku. Ferðastyrkir eru einungis veittir til ferða milli norrænu landanna og Eystrasaltsríkjanna, en hvorki til ferða innan landanna né til uppihalds. Á hverju ári auglýsir aðalstjórnin í Svíþjóð styrki til útgáfu, ráðstefnuhalds o. fl. (en ekki ferðastyrki) og eru tveir umsóknarfrestir; 15. febrúar og 15. september. Þær umsóknir eiga að vera á skandinavísku eða ensku sem er síðra – en ekki á íslensku. 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com